Konferencja CHINY. NOWE DZIEJE Między historią a przyszłością – ZMIANA TERMINU

24 lutego 2020

W imieniu organizatorów konferencji CHINY. NOWE DZIEJE Między historią a przyszłością informujemy, że w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną wydarzenie zostanie przeniesione najprawdopodobniej na 21 października 2020 roku. Nowe terminy przesyłania abstraktów: 30.06.2020

On behalf of the organizers of the conference CHINA. NEW HISTORY. Between yesterday and tomorrow we would like to inform you that due to the current epidemiological situation the event will most probably be postponed to 21st October 2020. New dates for abstracts submission: 30.06.2020

______________________________________________________________

English version below

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej CHINY. NOWE DZIEJE Między historią a przyszłością, która odbędzie się w październiku 2020 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Organizatorami wydarzenia są Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich oraz Instytut Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim.

CHINY. NOWE DZIEJE Między historią a przyszłością jest pierwszą zorganizowaną przez Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego oraz Instytut Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim konferencją sinologiczną, której celem jest zintegrowanie interdyscyplinarnego środowiska literaturoznawców, kulturoznawców oraz językoznawców zajmujących się zarówno tradycją kultury i języka chińskiego, jak i badających zmiany, które niesie ze sobą dynamika rozwoju społecznego w tej części świata. Szczególny nacisk kładziemy na nowoczesną perspektywę badań, w której jest miejsce na wielowymiarowe analizy dające szanse na odważne i wielopoziomowe prognozy wizerunku Chin i Chińczyków w kolejnych dekadach XXI wieku. Interesują nas studia nad sztuką, antropologią, filozofią, językiem, religią, socjologią, edukacją, kulturą i historią, przy czym wyjątkową wartość stanowią dla nas próby badawcze na styku dyscyplin i dziedzin naukowych. Ponieważ spotkaniu ma przyświecać idea debaty, każdy panel kończyć się będzie otwartą dyskusją prowadzoną przez wybitnych sinologów, którzy nie tylko będą pełnić rolę moderatorów poszczególnych sesji, ale wezmą również udział w panelu eksperckim.

Wszystkich zainteresowanych tematyką wydarzenia zapraszamy serdecznie do nadsyłania abstraktów wystąpień do 30.06.2020. Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną poprzez wypełnienie specjalnego formularza oraz wysłanie go na adres kongres.sinologiczny@ug.edu.pl — FORMULARZ

Ważne informacje

Miejsce: Uniwersytet Gdański

Termin konferencji: konferencja przeniesiona na październik 2020

Języki konferencji: polski i angielski

Czas referatu: 20 minut

Termin nadsyłania abstraktów: 30.06.2020

Ogłoszenie przyjętych abstraktów: wkrótce

Opublikowanie programu konferencji: wkrótce

Udział w wydarzeniu nie wymaga opłaty konferencyjnej. Uczestnicy we własnym zakresie organizują transport i zakwaterowanie.

Istnieje możliwość publikacji najlepszych referatów w czasopiśmie Gdańskie Studia Azji Wschodniej (punkty MNiSW: 20)

 

Przykładowe tematy wystąpień:

– tradycja i nowe trendy w badaniach nad przekładem

– wyzwania w nauczaniu języka chińskiego

– znajomość języka chińskiego w perspektywie rozwoju i dostępności nowych narzędzi translatorycznych

– tendencje wydawnicze w obszarze literatury chińskiej

– trendy kulturowe w Chinach XXI wieku

– kultura jako ważne narzędzie wdrażania systemów politycznych

– kultura i technologie – Chiny między tradycją a przyszłością

– w obliczu globalizacji – kulturowa walka sił między Wschodem i Zachodem świata

– wpływ social mediów na współczesną tożsamość Chińczyków

– Chińczycy wobec wyzwań dzisiejszego rynku pracy

– gender studies w perspektywie nowych problemów społecznych Chin

– organizacje kultury wobec wdrażania systemów politycznych

 

Konferencja sinologiczna jest częścią czterodniowego Ogólnopolskiego Kongresu Sinologicznego (październik 2020), w którego organizacji wezmą udział Wydział Prawa i Administracji, Wydział Filologiczny, Katedra Biznesu Międzynarodowego Wydziału Ekonomicznego oraz Instytut Konfucjusza. W ramach majowego tygodnia zaplanowane są cztery konferencje: prawnicza, poświęcona aspektom współpracy polsko-chińskiej, sinologiczna, dotycząca nowych perspektyw naukowych związanych z kulturą Państwa Środka, ekonomiczna oraz popularnonaukowa, prezentująca dalekowschodnie sztuki walki.

_____________________________________________________________________

 

Dear Sirs and Madams

on behalf of the members of the Organizing Committee we have the pleasure to invite you to participate in the International Scientific Conference „CHINA. NEW HISTORY. Between yesterday and tomorrow” which will be held in October 2020 at the Faculty of Languages of the University of Gdansk. The event is organized by the Institute of Russian and Eastern Studies and the Confucius Institute at the University of Gdansk.

CHINA. NEW HISTORY. Between yesterday and tomorrow is the first sinological conference organized by the Institute of Russian and Eastern Studies at the University of Gdansk and the Confucius Institute at the University of Gdansk to integrate an interdisciplinary environment of literary, cultural and linguistic experts dealing with both the tradition of Chinese culture and language, and studying the changes brought about by the dynamics of social development in this part of the world. The event will take place in October 2020 at the University of Gdansk, Poland. We put particular emphasis on a modern research perspective, where there is room for multidimensional analyses that give a chance for bold and multi-level forecasts of the image of China and the Chinese in the next decades of the 21st century. We are interested in the study of art, anthropology, philosophy, language, religion, sociology, education, culture and history, with a unique value in research attempts at the borderline between disciplines and scientific fields. Since the meeting is to be guided by the idea of a debate, each panel will end with an open discussion led by outstanding sinologists, who will not only act as moderators of each session, but will also take part in an expertise panel.

We invite everyone interested in the theme of the event to send us abstracts of their papers. Applications are accepted by e-mail by filling in a special form and sending it to kongres.sinologiczny@ug.edu.pl. — APPLICATION FORM —

Important information

Place: University of Gdansk

Conference date: postponed to October 2020

Conference languages: Polish and English

Time for the paper: 20 minutes

The deadline for sending in abstracts: 30.06.2020

Announcement of accepted abstracts: soon

Publication of the conference programme: soon

There is no conference fee. The organizers do not provide transportation and accommodation.

The best papers will be published in a special issue of the Gdansk Journal of East Asian Studies (ranked scientific journal – 20 points according to the list of journals of the Ministry of Science and Higher Education in Poland).

Proposals for papers:

– tradition and new trends in translation research

– challenges of teaching the Chinese language

– knowledge of the Chinese language in the perspective of the development and availability of new translation tools

– publishing trends in Chinese literature

– cultural trends in China in the 21st century

– culture as an important tool for implementing political systems

– culture and technology – China between tradition and the future

– China in the face of globalization – the cultural struggle of forces between East and West

– the influence of social media on contemporary Chinese identity

– China’s labor market challenges

– gender studies in view of new social problems in China

– cultural organizations towards the implementation of political systems

The Sinological Conference is a part of the four-day Polish Nationwide Sinological Congress (October 2020), which will be organized by the Faculty of Law and Administration, Faculty of Languages, Department of International Business of Faculty of Economics and the Confucius Institute. Four events are planned during the congress: law conference devoted to legal aspects of Polish-Chinese cooperation, sinological conference concerning new scientific perspectives on Chinese culture, economic conference and popular science event presenting martial arts from the Far East.