Konkurs na najlepszą pracę licencjacką o Chinach – regulamin

27 maja 2019

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką o Chinach – regulamin
INSTYTUT KONFUCJUSZA PRZY UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

Regulamin Konkursu o Nagrodę Dyrektora Instytutu Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim za najlepszą pracę licencjacką poświęconą problematyce współczesnych Chin
Ustala się, co następuje:
§ 1
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej: Regulaminem, określa zasady przeprowadzenia w 2018 r. i 2019 r. Konkursu o Nagrodę Dyrektora Instytutu Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim za najlepsza pracę licencjacką poświęconą problematyce współczesnych Chin, zwanego dalej Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest Instytut Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim, zwany dalej Instytutem.
§ 2
1. Instytut ogłasza Konkurs w kategorii najlepsza praca licencjacka poświęcona problematyce współczesnych Chin.
2. Celem Konkursu jest stymulowanie zainteresowania studentów Uniwersytetu Gdańskiego tematyką współczesnych Chin, a w szczególności inicjatywą Belt and Road i jej znaczeniem społeczno-gospodarczym dla Polski i Europy oraz zachodzącymi współcześnie procesami odnoszącymi się do społeczeństwa, kultury, literatury i języka Państwa Środka.
§ 3
W Konkursie mogą wziąć udział autorzy prac licencjackich obejmujących szeroki zakres nauk, które zostaną obronione na Uniwersytecie Gdańskim w terminie od 1 marca 2019 r. do 31 lipca 2019 roku.
§ 4
1. Zgłoszenia prac do Konkursu mogą dokonywać autorzy prac samodzielnie oraz promotorzy za zgodą autora.
2. Prace nadsyłane na Konkurs powinny być dostarczone do Instytutu w wersji elektronicznej (w postaci pliku pdf), tożsamej z wersją stanowiącą podstawę obrony, w terminie wskazanym w §4 p. 4.
3. Do pracy należy dołączyć:
a) zeskanowany wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu), zawierający klauzulę zgody autora pracy na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu;
b) zeskanowaną podpisaną klauzulę zgody promotora na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu (formularz zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu);
c) zeskanowany dokument (odpis dyplomu lub zaświadczenie z dziekanatu) potwierdzający nadanie w oparciu o zgłoszoną pracę tytułu zawodowego licencjata, uzupełniony o informację nt. daty obrony i nazwy wydziału/instytutu, w którym obrona się odbyła.
4. Prace, wraz z załącznikami, należy przesłać pocztą elektroniczną pod na adres: konfucjusz@ug.edu.pl z oznaczeniem w temacie ?Konkurs na najlepszą pracę licencjacką w terminie od 30 sierpnia 2019 r. do 15 września 2019 r.
§ 5
1. Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz stosownie do art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, podstawą prawną przetwarzania przez Instytut danych osobowych, w tym udostępnienia imion i nazwisk laureatów oraz ich promotorów, jest zgoda osób, których te dane dotyczą.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.), podstawą opublikowania wizerunku laureatów oraz ich promotorów na stronach internetowych Instytutu, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Centrali Instytutów Konfucjusza Hanban, jest ich zgoda udzielona na podstawie oświadczenia określonego w załączniku nr 1 lub nr 2.
3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu i promotorów jest Instytut Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim. Każdy uczestnik Konkursu oraz promotor posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4. Uczestnik konkursu przed posiedzeniem Jury może żądać usunięcia swoich danych osobowych, co jest równoznaczne z wycofaniem jego udziału w Konkursie.
5. Prace laureatów Konkursu wraz z nadesłanymi formularzami zgłoszeniowymi i kopiami dyplomów będą przechowywane w Instytucie jako dokumentacja Konkursu.
6. Dane osobowe autorów prac oraz promotorów będą przetwarzane w następujących celach:
a) udziału w Konkursie, w tym ewentualnej publikacji na stronach internetowych Instytutu, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Centrali Instytutów Konfucjusza Hanban, na podstawie Regulaminu,
b) wykonania obowiązków spoczywających na Instytucie w związku z organizacją Konkursu na podstawie przepisów regulujących daniny publiczne.
7. Dane będą przetwarzane przez okres:
a) dla celu określonego w § 5 ust. 6 a): przez 1 rok od zakończenia Konkursu, licząc od początku roku następującego po roku, w którym Konkurs był realizowany,
b) dla celu określonego w § 5 ust. 6 b): przez 5 lat od początku roku następującego po roku, w którym Konkurs był realizowany, z zastrzeżeniem, że okres przechowywania danych osobowych może zostać przedłużony przez Instytut o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z osobami, których dane dotyczą, nie dłużej niż 10 lat od rozstrzygnięcia Konkursu.
8. Autorom prac oraz promotorom przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. Autorom prac oraz promotorom przysługuje prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Instytut zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów Regulaminu w przypadku, gdy w czasie Konkursu uzasadnione będzie dostosowanie jego postanowień do wymogów w zakresie ochrony danych osobowych, wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016) lub z właściwych przepisów prawa krajowego, w szczególności w celu uwzględnienia sposobu wykonywania przez Instytut obowiązujących przepisów, przy czym zmiana ta nie będzie miała niekorzystnego wpływu na realizację praw osób, których danych osobowych będzie dotyczyć.
§ 6
W przypadku, gdy Instytut byłby zainteresowany opublikowaniem pracy lub jej fragmentu, jak również jej opracowania w wydawnictwach, kwestie z tym związane zostaną ustalone odrębnie.

§ 7
1. Oceny prac zakwalifikowanych do Konkursu dokonuje Jury Konkursu, zwane dalej ?Jury?, której członków powołuje Dyrektor Instytutu.
2. Dyrektor Instytutu z urzędu jest przewodniczącym Jury i prowadzi jego posiedzenia.
3. Jury składa się z nie mniej, aniżeli 3 członków i nie więcej, aniżeli 7 członków.
4. Decyzje Jury są wiążące i ostateczne i nie podlegają zmianom.
§8
1. Ustala się dwie niezależne kategorie konkursowe.
2. Praca może zostać zgłoszona wyłącznie do jednej z dwóch proponowanych kategorii konkursowych.
3. Decyzję o wyborze kategorii podejmuje autor, potwierdzając to w załączniku nr 1.
§9
1. Tematem przewodnim kategorii nr 1 jest hasło: Inicjatywa Belt and Road i jej znaczenie społeczno-gospodarcze dla Polski i Europy. Zgłaszane prace muszą być napisane w języku polskim lub angielskim.
2. Tematem przewodnim kategorii nr 2 jest hasło: Współczesne Chiny a Europa  społeczeństwo, kultura, literatura i język. Zgłaszane prace muszą być napisane w języku polskim.
§10
1. Autorom najlepszej pracy w każdej kategorii Jury przyznaje nagrody w postaci sfinansowania grupowego kursu języka chińskiego na wybranym poziomie nauczania spośród oferowanych przez Instytut, przez okres roku akademickiego 2019/2020 oraz zestawu upominków, o łącznej wartości nieprzekraczającej 2.000 zł.
2. Jury może dokonać innego podziału nagród.
§ 11
1. Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość wręczenia nagród nastąpi we wrześniu lub w październiku 2019 roku.
2. Ujawnienie danych autorów prac następuje po zakończeniu obrad Jury i wyłonieniu przez nie wybranych prac.
3. Imiona i nazwiska laureatów i ich promotorów, tytuły nagrodzonych prac licencjackich, nazwa wydziału i/lub kierunku studiów, a także termin uroczystego wręczenia nagród, zostaną ogłoszone na stronach internetowych lub w portalach społecznościowych Instytutu oraz Uniwersytetu Gdańskiego.
§ 12
1. Podstawą prawną opublikowania imion i nazwisk laureatów Konkursu, promotorów oraz tytułów nagrodzonych prac licencjackich na stronach internetowych Instytutu, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Centrali Instytutów Konfucjusza Hanban, jest zgoda tych osób, potwierdzona odpowiednio na załączniku 1 lub nr 2 do Regulaminu.
2. W przypadku braku zgody na publikację, dane laureata Konkursu i/lub promotora zostaną zanonimizowane.
3. Uczestnicy Konkursu, przystępując do niego, powinni zapoznać się z Regulaminem.
4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
5. Instytut zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn.
6. Instytut zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, z uwzględnieniem § 5.
§13
Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 października 2018 roku.
Załączniki