Konkurs na stanowisko pracownika dydaktycznego w Instytucie Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim

29 kwietnia 2020

Ogłoszenie: Konkurs na stanowisko pracownika dydaktycznego w Instytucie Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim

Nr sprawy:2/S050/2020

Jednostka: Instytut Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu Konfucjusza dr hab. Wojciech Bizon, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko pracownika dydaktycznego w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 1 czerwca 2020 r.

WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę,

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 5 czerwca 2020 r.

Słowa Kluczowe: np. język chiński, sinologia

Wymagania:

 • Tytuł zawodowy magistra.
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (sinologia).
 • Udokumentowane doświadczenie w zakresie nauczania języka chińskiego dzieci lub młodzieży przez okres co najmniej 1 roku.
 • Udokumentowane doświadczenie w zakresie sporządzania programów nauczania języka chińskiego.
 • Osiągnięcia związane z wdrażaniem nowych form nauczania chińskiego jako języka obcego.
 • Bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego.

Dodatkowymi atutami kandydata będą: doświadczenie w prowadzeniu zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży, jak również umiejętności organizowania i prowadzenia konferencji i seminariów metodycznych poświęconych nauczaniu języka chińskiego.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie pocztą tradycyjną lub kurierem pod adres Instytutu Konfucjusza (Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1a, pok. 39) lub pocztą elektroniczną w formie skanów (konfucjusz@ug.edu.pl) następujących dokumentów:

 • Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego).
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, (dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr).
 • Kopię dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra.
 • Kopię dyplomu uzyskania tytułu zawodowego licencjata (kierunek sinologia).
 • Syntetyczny opis (1 strona) odnoszący się bezpośrednio do wymagań konkursowych.
 • Oświadczenie o czynnej znajomości języka polskiego i angielskiego.

W przypadku stwierdzenia braków w nadesłanych dokumentach lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji o kandydacie Komisja konkursowa wezwie kandydatów do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

Prosimy o umieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postepowania konkursowego na stanowisko pracownika dydaktycznego w Instytucie Konfucjusza zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Ofert nadesłanych pocztą nie odsyłamy.

Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

Klauzula informacyjna

Załączniki