Scholarships

Grafika z chińskim mędrcem

Wszystkich zainteresowanych  Stypendiami Konfucjusza zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie chińskiego Centrum Edukacji Językowej i Współpracy

Kategorie stypendiów i wymagania aplikacyjne

A. Stypendia dla nauczycieli języka chińskiego

a) Stypendium na studia doktoranckie w zakresie Międzynarodowej Edukacji Języka Chińskiego
Program rozpoczyna się we wrześniu 2023 roku, a stypendium przyznawane jest na maksymalnie cztery lata akademickie.
Wnioskodawcy muszą posiadać tytuł magistra w zakresie nauczania języka chińskiego jako języka obcego, lingwistyki, międzynarodowej edukacji języka chińskiego lub dyscyplin związanych z edukacją.
Wnioskodawcy muszą mieć minimalny wynik 200 na teście HSK (poziom 6) i 60 na teście HSKK (poziom zaawansowany). Priorytetowo traktowani będą wnioskodawcy, którzy mogą przedstawić umowę o pracę w instytucji dydaktycznej po ukończeniu studiów w Chinach lub dowód na to samo.

b) Stypendium na studia magisterskie w zakresie Międzynarodowej Edukacji Języka Chińskiego
Program rozpoczyna się we wrześniu 2023 r., a stypendium jest przewidziane na maksymalnie dwa lata akademickie.
Wnioskodawcy muszą posiadać tytuł licencjata. Wnioskodawcy muszą mieć minimalny wynik 210 na teście HSK (poziom 5) i 60 na teście HSKK (poziom pośredni).
Priorytetowo traktowani będą wnioskodawcy, którzy mogą przedstawić umowę o pracę w instytucji dydaktycznej po ukończeniu studiów w Chinach lub dowód potwierdzający ten fakt.

c) Stypendium na studia licencjackie w zakresie Międzynarodowej Edukacji Języka Chińskiego
Program rozpoczyna się we wrześniu 2023 r., a stypendium jest przewidziane na maksymalnie cztery lata akademickie.
Kandydaci muszą posiadać świadectwo ukończenia szkoły średniej i uzyskać minimalny wynik 210 punktów z testu HSKK (poziom 4) oraz 60 punktów z testu HSKK (poziom średniozaawansowany).

d) Stypendium na roczny program studiów
Program rozpoczyna się we wrześniu 2023 roku, a stypendium przewidziane jest na maksymalnie jedenaście miesięcy. Studenci międzynarodowi, którzy korzystali z podobnych stypendiów, nie kwalifikują się.
Wnioskodawcy międzynarodowych programów edukacji w języku chińskim muszą mieć minimalny wynik 270 na teście HSK (poziom 3), a wynik testu HSKK jest wymagany.
Wnioskodawcy programów nauki języka i literatury Chińskiej, historii Chin lub filozofii Chińskiej muszą uzyskać minimalny wynik 180 punktów z testu HSK (poziom 4) oraz 60 punktów z testu HSKK (poziom średniozaawansowany). Wnioskodawcy programów nauki języka chińskiego muszą uzyskać minimalny wynik 210 punktów z testu HSK (poziom 3), a pierwszeństwo będą mieli wnioskodawcy, którzy przedstawią wynik testu HSKK.

e) Stypendium na program studiów trwający jeden semestr
Program rozpoczyna się we wrześniu 2023 lub w marcu 2024, a stypendium przyznawane jest na okres maksymalnie pięciu miesięcy. Wnioskodawcy posiadający kategorię wizową X1/X2 nie kwalifikują się. Wnioskodawcy międzynarodowych programów edukacji języka chińskiego, języka i literatury chińskiej, historii Chin lub filozofii chińskiej muszą mieć minimalny wynik 180 na teście HSK (poziom 3), a wynik testu HSKK jest wymagany. Wnioskodawcy programów tradycyjnej medycyny chińskiej lub kultury Taiji są zobowiązani do dostarczenia wyników testu HSK, a pierwszeństwo będą miały osoby, które dostarczą również wynik testu HSKK.

f) Stypendium na czterotygodniowy program studiów
Program rozpoczyna się w lipcu lub grudniu 2023 roku, a stypendium przyznawane jest na okres maksymalnie czterech tygodni. Wnioskodawcy posiadający kategorię wizową X1/X2 nie kwalifikują się.
Wnioskodawcy studiujący język chiński, tradycyjną medycynę chińską, kulturę Taiji lub język chiński plus pobyt w domu z chińską rodziną są zobowiązani do dostarczenia wyniku testu HSK. Program może być zorganizowany i zgłoszony przez Instytucję Rekomendującą z udziałem 10-15 uczestników w grupie. Przed podróżą należy sporządzić szczegółowy plan nauki w porozumieniu z Instytucją Goszczącą (Instytucjami Goszczącymi) i przedstawić go do oceny i zatwierdzenia przez CLEC.

B. Stypendia Wspólnego Programu

Stypendia Wspólnego Programu są wspólnie finansowane przez CLEC i wydziały edukacyjne, uniwersytety lub Instytucje Goszczące. Informacje na temat metod przyjęcia, wytycznych i liczby stypendiów będą dostępne na stronie International Chinese Language Teachers Scholarship.

C. Stypendia dla Programów Online

a) Program Online dla jednorocznych studiów języka chińskiego rozpoczyna się we wrześniu lub marcu każdego roku. W większości przypadków wymagany jest wynik 180 z testu HSK (poziom 3), a pierwszeństwo będą miały osoby, które przedstawią również wynik testu HSKK.

b) Program Online dla jednosemestralnej nauki języka chińskiego rozpoczyna się we wrześniu lub marcu każdego roku. W większości przypadków wymagany jest wynik testu HSK (niezależnie od poziomu lub wyniku).

c) Proszę skonsultować się z Instytucją Goszczącą w sprawie kwalifikacji i aplikacji do specjalnych programów studiów online.

Kwalifikowalność

Aby zostać zakwalifikowanym, wnioskodawca musi:
1. być obywatelem państwa innego niż ChRL i w dobrym zdrowiu zarówno psychicznym, jak i fizycznym;
2. być doskonałym pod względem akademickim, posiadaczem dyplomu ukończenia szkoły średniej lub jego odpowiednika w wieku poniżej 25 lat w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia licencjackie;
3. być doskonałym pod względem akademickim, posiadaczem dyplomu licencjata lub jego odpowiednika w wieku poniżej 35 lat w przypadku ubiegania się o program magisterski;
4. być doskonałym pod względem akademickim, posiadaczem tytułu magistra lub jego odpowiednika w wieku poniżej 40 lat w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie;
5. być posiadaczem dyplomu ukończenia szkoły średniej (lub wyższego) w wieku poniżej 45 lat w przypadku ubiegania się o program stypendium ogólnego;
6. posiadać tytuł magistra lub profesora nadzwyczajnego (lub wyższy) w wieku poniżej 50 lat w przypadku ubiegania się o program senior scholar;
7. mieć zdany egzamin HSK (poziom 3) w przypadku ubiegania się o program studiów licencjackich lub ogólnych (z wyłączeniem kierunków związanych z językiem chińskim);
8. zdać egzamin HSK (poziom 3) w przypadku ubiegania się o program senior scholar prowadzony przez Chińczyków;
9. mieć zdany egzamin HSK (poziom 4) w przypadku ubiegania się o program studiów podyplomowych prowadzonych przez Chińczyków;
10. spełnić wymagania wstępne preferowanej uczelni w zakresie biegłości językowej i zdolności akademickich, między innymi, w przypadku ubiegania się o program prowadzony w języku innym niż chiński.

Uzyskanie rekomendacji Instytutu Konfucjusza Uniwersytetu Gdańskiego

Aktualny termin ubiegania się o rekomendację dla programów rozpoczynających w marcu 2024 r. mija 15 października 2023 roku

Uzupełnione i podpisane podanie o rekomendację wraz z klauzulą informacyjną i zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy dostarczyć do Instytutu Konfucjusza UG (p. 39) albo przesłać na poniższy adres:

Instytut Konfucjusza Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Jana Bażyńskiego 1a
80-309 Gdańsk